23
مرداد

گوشی من = کارت تردد اتاق من

تکنولوژی JustIn شرکت Salto این قابلیت را به کاربران می دهد تا بتوانند توسط گوشی خود درب اتاق را باز کنند.
• گوشی من ، دستگاه بروز کردن دسترسی کارت من
 تکنولوژی JustIn mSVN شرکت Salto این امکان را به پرسنل میدهد تا بتوانند دسترسی خود را بدون استفاده از دستگاه بروزرسانی کارت ، بروز کنند.

برخی از قابلیت ها:
• کاربری آسان
– نرم افزار مخصوص موبایل ها طراحی و با تکنولوژی
– NFC یکپارچه شده است.
– به روز کردن دسترسی پرسنل بدون نیاز به حضورشان

• دسترسی لحظه ای
– پس از اعمال تغییرات در دسترسی هرشخص ، تغییرات به محض نزدیک کردن گوشی شخص به کارت اعمال خواهد شد
– امکان دسترسی پویا و تغییر آن
– برنامه ریزی از قبل تعریف شده = دسترسی متفاوت در هر روز

• مدیریت
– باطل کردن کارت به صورت لحظه ای
– انتشار لیست سیاه کاربران بدون نیاز به مراجعه به اتاق ها

• امنیت
– هیچ اطلاعاتی در فضای ابرای ذخیره نخواهد شد ،این فضا تنها بستر ارتباطی بین نرم افزار شما و گوشی افراد می باشد