23
مرداد

چطور از مشکلات عملکردی و نگهداری سیستمهای اطفاء آبی بارنده (اسپرینکلر) جلوگیری کنیم؟

اطمینان از عملکرد سیستم اطفاء بارنده (اسپرینکلر) جهت ایمنی و امنیت ساختمان و متصرفین حیاتی است. اختلال در عملکرد یا مشکلات سیستم لوله کشی در اشکال مختلفی پدید می آیند؛ اما برخی از متداول ترین آنها در صورت طراحی درست و مؤثر عبارتند از انسداد جریان آب، بسته شدن سر اسپرینکلر و نشتی درون سیستم.

در یک مطالعه ای توسط آقای جان حال (John Hall-in conjunction with the NFPA)، 77 درصد (77%) سیستم های اطفاء بارنده (اسپرینکلر) غیر مؤثر گزارش شده به یکی از این دو دلیل می باشد:

1) عدم رسیدن آب به آتش و یا 2) عدم تغذیه آب کافی.

پیمانکاران و کارفرمایان می توانند با انتخاب صحیح مصالح سیستم مد نظر و انجام نگهداری و تعمیرات پیشگرانه از وقوع بسیاری از این نوع مشکلات جلوگیری نمایند.

خوردگی و تشکیل رسوب در لوله های فولادی
یکی از متداولترین مشکلات پیش روی سیستم های لوله کشی فولادی اطفاء بارنده (اسپرینکلر)، رسوبگیری و خوردگی است.
آب می تواند در صورت خارج شدن از PH طبیعی در لوله های فولادی ایجاد خوردگی نماید و ناخالصی های آب نیز منجر به مشکلات رسوبگذاری می گردد.
مواد معدنی روی سطح لوله ایجاد رسوب می نمایند. همینطور که مواد معدنی از آب جدا و به دیواره لوله می چسبند؛ از قطر نامی لوله می کاهد. این کاهش قطر باعث محدودیت جریان آب شده و میزان افت فشار را افزایش می دهد.
خوردگی زمانی حادث می گردد که تمایل یونهای باردار آب به یونهای سطح لوله ایجاد شود. این روند می تواند باعث خورده شدن قسمتهایی از سطح لوله گردد و نهایتا منجر به تکه تکه شدن آن شود.
پس از مدتی، این مشکل می تواند باعث جلوگیری جریان آب، تضعیف مصالح لوله کشی و اتصالات، افزایش افت فشار و ایجاد نشتی گردد. در برخی موارد رسوبات خوردگی می تواند بر روی مجرای خروجی اسپرینکلر نشسته و میزان جریان خروجی آب را کاهش دهد.

چطور از مشکلات سیستمهای اطفاء آبی بارنده ( اسپرینکلر) جلوگیری کنیم؟
نگهداری، کلید عملکرد مناسب سیستم است. از نظر NFPA 25 بطور کلی روند مناسب و اجرای بازرسی ( تصویر 1) سیستم های اطفاء بارنده (اسپرینکلر) شامل موارد ذیل می باشد:
• تست وضعیت شیرها
• ارزیابی داخلی لوله کشی
• تست عملکرد و جریان پمپ آتش نشانی
• تست جریان رو به جلو برای تجهیزات جلوگیری از برگشت جریان
• ارزیابی خطر و برنامه های تست عملکردی
• تهیه گزارش های خسارت از قبل برنامه ریزی شده
• شستشوی داخلی و تخلیه آب و انجام تستهای مربوطه
• انجام مجموعه تستهای سیستم

همچنین می بایست تست خوردگی به طور دوره ای جهت سیستم لوله کشی فولادی توسط مرجع معتبر انجام گردد.

سیستمهای اطفاء آبی بارنده