23
مرداد

چگونگی ارتقا امنیت ساختمان و عملکرد سیستم اعلام حریق

همانطور که اطلاع دارید سیستم اعلام حریق نقش مهمی در ایمنی ساختمان و حفاظت زندگی ساکنان آن دارا میباشد. عملکردهای بسیاری توسط سیستم اعلام حریق در زمان اضطرار صورت میپذیرد که تمامی آنها برای کسانی که درگیر هشدارهای حریق هستند کمی گمراه کننده میباشد، بنابراین تصمیم گرفتیم یک راهنمای تصویری برای اصول اولیه سیستم اعلام حریق ایجاد نماییم. هدف این متن به اشتراک گذاشتن راهنمای تصویری و بحث درباره اجزای اصلی و عملکردهای سیستم اعلام حریق است.

سیستم اعلام حریق اتوماتیک شامل چند بخش اصلی از جمله مرکز کنترل اعلام حریق، تجهیزات آغازگر، تجهیزات هشدار دهنده، تجهیزات نظارتی، تجهیزات کنترل اضطراری و قسمت تغذیه میباشد. عملکرد صحیح تمامی بخشهای مذکور باعث ارتقا امنیت و بالا بردن ایمنی ساختمان و حفاظت از جان افراد خواهد شد.

مرکز کنترل اعلام حریق- FACU
مرکز کنترل اعلام حریق با کنترل تمام ورودیها و خروجیها، به عنوان مغز متفکر سیستم اعلام حریق عمل مینماید. انواع متفاوت وضعیتهایی که در مرکز کنترل اعلام حریق میتوان مشاهده نمود عبارتند از: هشدار (Alarm) ، نظارت (Supervisory) و خطا (Trouble) ، این وضعیتها همچنین میتوانند منجر به ارسال سیگنال به ایستگاه نظارت نیز شوند.

هشدار – یک وضعیت هشدار به معنی تهدید زندگی، جان و مال افراد است. به عنوان مثال این هشدار میتواند از یک دتکتور دود باشد که به یک واحد مرکز اعلام حریق، سیگنالی مبنی بر وجود دود ارسال و این امر، اطلاعرسانی به افراد را برای تخلیه آغاز مینماید.

خطا – وضعیت خطا به معنی وجود مشکل یا نقص در سیستم اعلام حریق است. به عنوان مثال، قطعشدن مدار آغازگر )به عنوان مثال دتکتور( اعلام حریق میتواند به عنوان یک سیگنال خطا در واحد کنترل نشان داده شود. نظارت – نظارت به این معنی است که مشکلی در سیستم، فرآیند یا تجهیزات وجود دارد که توسط واحد کنترل اعلام حریق کنترل میشود . به عنوان مثال میتوان به بسته شدن شیر سیستم اطفا بارانی اشاره نمود که به عنوان یک سیگنال نظارتی بر روی واحد کنترل نشان داده میشود.

تجهیزات آغازگر
تجهیزات آغازگر سیستم اعلام حریق شامل کلیه دستگاهها و مدارهایی است که برای تامین ایمنی فضای محافظت شده یا وجود آتشسوزی، سیگنالی را به مرکز کنترل سیستم اعلام حریق ارسال مینماید. دستگاههای آغازگر شامل دتکتورهای حرارتی، دتکتورهای دود، دتکتورهای ترکیبی دود و حرارت، فلو سوئیچها، شستیها و سوئیچهای فشار هستند. بسته به سیستم، سیگنال از دستگاه آغازگر میتواند وضعیت هشدار یا وضعیت نظارتی را ایجاد نماید. بر اساس نوع دتکتورها و واحد کنترل اعلام حریق، سیگنالها را میتوان از طریق مدار دستگاه آغازگر برای مرکز کنترل ارسال نمود.

ارتقا امنیت

نظارت
استفاده از سیستم اعلام حریق برای نظارت بر وضعیت سایر سیستمها، فرآیندها یا تجهیزات مربوط به ایمنی در برابر آتشسوزی و حفظ جان و مال افراد بسیار مهم است. نظارت میتواند شامل و نه محدود به شیرهای موجود در سیستم های حفاظت در برابر آتش شود، اما سایر سیستمهای حفاظت در برابر آتش مانند سیستمهای اطفا هود آشپزخانه، دمای اتاق شیرهای اطفا یا مخزن ذ خیرهسازی و خطاهای پمپ آتشنشانی، سیگنالی را به واحد کنترل هشدار حریق ارسال مینماید.

ارتقا امنیت

منبع تغذیه
مرکز کنترل سیستم اعلام حریق نیازمند منبع تغذیه میباشد تا بتواند به عملکرد صحیح خود ادامه دهد. در این راستا دو منبع مجزا برای افزایش درصد اطمینان تامین میشود.

توان اولیه
توان اولیه سیستم اعلام حریق از طریق برق شهر یا یک ژنراتور موتوردار تامین میشود.)این یک ژنراتور رزرو نمیباشد)

توان ثانویه
توان ثانویه سیستم اعلام حریق را میتوان از طریق باتری با اندازه مناسب جهت تامین انرژی برای حداقل 24 ساعت حالت هشدار در نظر گرفت.

ارتقا امنیت

هشدار دهنده ها
سیستم اعلام حریق قادر است اعلانی را برای هشدار به متصرفان در زمان حریق و در بر خی موارد اضطراری ارائه دهد. اطلاع رسانی از طریق وسایل دیداری و شنیداری (آژیر و فلشر) ارائه میشود. اعلان قابل مشاهده معمولاً از طریق استروب و یا یک فلاشر و اعلان شنیداری توسط آژیرها ارائه میشود که میتواند شامل صداها و سیگنالهای صوتی مختلف یا بوق باشد.

ارتقا امنیت

کنترل اضطراری سایر سیستمها
از مرکز کنترل سیستم اعلام حریق میتوان برای کنترل عملکرد سایر سیستمها مانند فراخوانی آسانسورها، بستن دربهای آتش، سیستمهای کنترل دود و غیره استفاده نمود. رایجترین راه برای انجام این کار استفاده از مدار کنترل و رله خروجی میباشد.

ارتقا امنیت

ارتباط با ایستگاه نظارت
ایستگاههای مانیتورینگ بر محل تحت پوشش نظارت م ینمایند و شامل خدمات ایستگاه مرکزی، ایستگاههای نظارت ویژه و ایستگاههای نظارت از راه دور هستند. روش برقراری ارتباط با ایستگاههای نظارتی با روشهای ارتباطی نشان داده شده در زیر انجام می شود. بر اساس انواع سیگنالهای دریافتی از واحد کنترل هشدار آتش و نوع ایستگاه نظارت، ایستگاه ناظر ممکن است نیروهای اضطراری را ارسال نماید و یا یک سرویسدهنده را برای رفع مشکل در شرایط نظارتی اعزام نماید.

ارتقا امنیت