23
مرداد

اجرای صحیح ساپورت مطابق با NFPA

یکی از مهمترین اجزای هر سیستم لوله کشی ساپورت می باشد که در خصوص لوله کشی سیستم های اطفاء حریق اهمیت این موضوع دوچندان میگردد چرا که قابلیت استفاده...

ادامه مطلب