23
مرداد

استاندارد های ایمنی و حریق در بیمارستان ها

آتش سوزی یكی از خطرناكترین پدیدههـایی اسـت كه خسارات جانی و مالی عمدهای را به وجـود مـی آورد. بیمارستانها و مراكـز پزشـكی درمـانی از جملـه مكانهایی هستند كه هر...

ادامه مطلب