پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
دانشگاه شهید بهشتی

ایده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی در دانشگاه شهید بهشتی، در سال 1372 مطرح شد. همزمان یونیدو (UNIDO) در سال 1376تصمیمگیری برای انتخاب سرزمینی با منابع طبیعی و تنوع زیاد زیستی در منطقه خاورمیانه بود و ایران و دانشگاه شهید بهشتی بدین منظور انتخاب شده و مجوز همکاری دانشگاه با این سازمان صادر شد. پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی در سال 1378 در دانشگاه شهید بهشتی شروع به کار کرد.
این پژوهشکده دارای بخشهای گیاهشناسی، میکروبیولوژی، فیتوشیمی، شیمی دارویی، کشاورزی و مهندسی شیمی است و پژوهشهای انجام شده و جاری در این پژوهشکده در راستای کشف داروهای جدید، تهیه مواد اولیه برای تولید داروهای جدید با خواص زیستی خاص و همچنین تهیه مواد اولیه دارویی برای تولید داروهای موجود در بازار همراه با نوآوری در تهیه این مواد است. تجهیز مرکز تحقیقات لیزر و گیاهان داروئی دانشگاه شهید بهشتی به سیستم اعلام حریق اتوماتیک آدرس پذیر