برج های دوقلوی خاتم میدان المپیک

این پروژه شامل دو برج مسکونی 20 طبقه در منطقه 22 تهران می باشد.