29
آبان

آیا میدانید بهترین رایرز سیستم اطفا حریق کدام است؟

برای اینکه بتوانیم تشخیص بدهیم در طراحی سیستم اطفا حریق از چه رایزری استفاده کنیم ابتدا باید انواع رایزرها را بشناسیم.

  1. رایزر خشک
  2. رایزر تر
  3. رایزر ترکیبی
  4. رایزر مشترک
  5. رایزر ترکیبی مشترک

• رایزر خشک: این رایزر مخصوص استفاده نیروهای سازمان آتش نشانی می باشد. این رایزر به آب شهر و یا منبع تامین آب وصل نیست. تغذیه این رایزر توسط خودروهای آتش‌نشانی و اتصال مخصوص آتش‌نشانی پیش‌بینی شده در ورودی ساختمان می باشد. در شکل زیر خطوط مشکی رنگ نمایانگر رایزر خشک می باشد.

شکل شماره یک

معایب رایزرخشک:
• خالی بودن رایزر از آب و تاخیر ایجاد شده جهت پر شدن سیستم در زمان حریق.
• نیاز به فضای تاسیساتی جهت عبور چندین لوله رایزر.
• عدم اطمینان از بسته بودن شیرهای موجود در طبقات.
• مورد استفاده این رایزر فقط در جعبه‌های اطفا حریق می باشد.

• رایزر تر: برخلاف رایزر خشک این رایزر همیشه دارای آب می‌باشد و به منبع تامین آب سیستم آتش‌نشانی ساختمان متصل است. در شکل زیر خط صورتی رنگ نمایانگر رایزر تر می باشد.

شکل شماره دو

مزایای رایزر تر:
• پر بودن همیشگی رایزر از آب.
• کم بودن زمان رسیدن آب به محل مورد نظر.
• اطمینان از بسته بودن شیرهای موجود در طبقات.
معایب رایزر تر:
• نیاز به فضای تاسیساتی جهت عبور چندین لوله رایزر.
• در این رایزر امکان تغذیه سیستم توسط خودروهای آتش‌نشانی وجود ندارد.

• رایزر ترکیبی: این رایزر ترکیبی از رایزر خشک و تر می باشد. این رایزر همیشه دارای آب بوده و قابلیت تغذیه توسط خودروهای آتش نشانی هم دارد. شکل زیر نشان دهنده رایزر ترکیبی می باشد.

شکل شماره سه

مزایای رایزر ترکیبی:
• هزینه کمتر خرید زیرساخت و اجرا نسبت به رایزرهای تر و خشک.
• پر بودن همیشگی رایزر از آب.
• کم بودن زمان رسیدن آب به محل مورد نظر.
• اطمینان از بسته بودن شیرهای موجود در طبقات.
• امکان تغذیه سیستم توسط خودروهای آتش‌نشانی.
معایب رایزر ترکیبی:
• نیاز به فضای تاسیساتی جهت عبور چندین لوله رایزر.
• مورد استفاده این رایزر فقط در جعبه‌های اطفا حریق می باشد.

• رایزر مشترک: در این روش از یک رایزر جهت تامین آب سیستم اسپرینکلر و جعبه های آتش نشانی استفاده می‌شود. در شکل زیر نمونه ای از رایزر مشترک نمایش داده شده است.

شکل شماره چهار

مزایای رایزر مشترک:
• پر بودن همیشگی رایزر از آب.
• کم بودن زمان رسیدن آب به محل مورد نظر.
• اطمینان از بسته بودن شیرهای موجود در طبقات.
• امکان تغذیه سیستم توسط خودروهای آتش‌نشانی.
معایب رایزر مشترک:
• نیاز به فضای تاسیساتی جهت عبور چندین لوله رایزر.

• رایزر ترکیبی مشترک: در این روش از یک رایزر جهت تامین آب سیستم اسپرینکلر، جعبه های آتش‌نشانی و تغذیه خودروهای آتش‌نشانی (سیستم خشک) استفاده می‌شود. در شکل زیر نمونه ای از رایزر ترکیبی مشترک نمایش داده شده است.

شکل شماره پنج

• مزایای رایزر ترکیبی مشترک:
• هزینه خرید تجهیزات زیرساخت و اجرا نسبت به سایر رایزرها کمتر می‌باشد.
• پر بودن همیشگی رایزر از آب.
• کم بودن زمان رسیدن آب به محل مورد نظر.
• اطمینان از بسته بودن شیرهای موجود در طبقات.
• امکان تغذیه سیستم توسط خودروهای آتش‌نشانی.
• فضای مورد نیاز جهت عبور لوله کمتر از سایر رایزرها می باشد.
• سرویس و نگهداری راحت‌تر.

با توجه به مطالب فوق و شرح مزایا و معایب هر یک از رایزرهای مورد استفاده در سیستم آتش‌نشانی، بهینه ترین روش جهت طراحی سیستم اطفا حریق در بسیاری از پروژه‌ها رایزر ترکیبی مشترک می باشد.